Neformálne pôsobíme od roku 1994, občianske združenie Nádej Deťom bolo zaregistrované v apríli 1998. Pôsobíme priamo v Banskej Bystrici i v blízkom okolí pre rodiny, ktoré žijú marginalizovaných komunitách. 

Vízia

Našou víziou je rozvoj prijímateľov sociálnych služieb s cieľom využitia vlastného potenciálu s cieľom sa stať plnohodnotným členom spoločnosti.

Poslanie

Venujeme sa rozvoju celej osobnosti, čím môžeme predísť narastaniu problémov v budúcnosti.

Hodnoty

Úcta, rešpekt, sloboda, solidarita, spravodlivosť a rozvoj.

Nádej deťom dodržuje práva prijímateľov, ktoré sa opierajú o základné ľudské práva a slobody a tiež o práva pri poskytovaní služieb, ktoré sú definované ZoSS. V medzinárodných ľudsko-právnych dokumentoch, ako je napríklad Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základých slobôd 1950, Európska sociálna charta 1961 a jej revíziu z roku 1996, Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien 1987, Dohovor o právach osôb zdravotných postihnutím 2006, Charta základných práv Európskej únie 2007, ale aj v nadväznej národnej legislatíve: Ústava SR zákon č. 460/1992 Z.z.. Zákon č.365/2004, Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou tzv. antidiskriminačný zákon, Zákon 448/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou – antidiskriminačný zákon, Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Aktivity rozvíjajú: jedinečnosť, spolupatričnosť, moc rozhodnúť a vzory a modely.

jedinečnosť

 • vzdelávacie programy zamerané na poznávanie svojho etnika, kultúry, tradície a jazyka
 • výsledkom toho je, že deti porozumejú a príjmu, že výzor a vlastnosti, ktoré odlišujú rómske dieťa od iných detí ho robí cenným, neopakovateľným, vzácnym a hodnotným
 • dieťa uverí, že má vlastnosti, schopnosti a zručnosti, ktoré sú originálne
 • iba to dieťa, ktoré verí, že je jedinečné, postaví si v živote vysoký cieľ a identifikuje sa so želateľným správaním

spolupatričnosť

 • dávame deťom pocit spolupatričnosti, cez uspokojovanie väzieb, ktoré sú pre nich dôležité
 • identifikácia s človekom, alebo so skupinou, ktorá je pre dieťa dôležitá
 • byť súčasťou dedičstva spolu s rodinou, ľuďmi, miestami tradíciami a zvykmi
 • najdôležitejšia potreba dieťaťa je byť docenený ostatnými

moc rozhodnúť

 • deťom dávame toľko slobody a rozhodovania, koľko sú schopné uniesť
 • v procese práce majú možnosť rozhodovať
 • niesť zodpovednosť; za prijatie svojich rozhodnutí, za svoje správanie

vzory a modely

 • pomáhame deťom rozlišovať dobro od zla, pravdu od klamstva
 • poskytujeme deťom životné príklady, ktoré sú im blízke, ktoré vedia prijať
 • učíme ich hodnotám, ktoré majú pre nich význam
 • poskytujeme im cenné ideály a štandardy
 • vzormi sú ľudia, ktorí ich učia niesť zodpovednosť

Uvedené aktivity realizujeme na pravidelných klubových činnostiach s deťmi a s mládežou.
V roku 2009 sme začali systematicky podporovať rozvoj rodičovských zručností.

Usilujeme sa, aby rómska rodina bola zdrojom pochopenia identity, príslušnosti, stability, sebavedomia, prijatia a vlastnej hodnoty.