• OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom

Prehľad aktuálne realizovaných projektov OZ Nádej deťom okrem projektov z Hodiny deťom. Cieľ použitia dotácie tvorí popis príslušného projektu:

 

Komunitná škôlka sa rozvíja

April 2019

Projekt bude pokračovaním komunitnej škôlky z minulého roka a rozšírení o prácu zameranú na zdravý rozvoj detí v ranom veku a zlepšenie prostredia - rodiny v ktorej tieto deti vyrastajú so zapojením širšej komunity a všetkých kľúčových zainteresovaných do procesov inklúzie a desegregácie Rómov z komunít na Cementárenskej ceste a Na Hrbe.


Podpornými aktivitami bude výchova k rodičovstvu pre dospievajúcu mládež - matku a otca dieťaťa v ranom veku s cieľom zlepšenia celkovej starostlivosti o rodinu ako aj zmenu stereotypov v rómskych rodinách. Pre výchovu k rodičovstvu pridáme rozmer spolupráce iných inštitúcii.
Rozvoj komunitnej škôlky cez čítanie knižiek deťom, ktoré budú realizovať ich rodičia na základe ich vzdelávania, príprava matiek z komunity, ktoré budú realizovať aktivity v predškolskom programe.
Socializácia a integrácia detí aj rodičov z komunity cez naplánovanie a realizáciu komunitnej aktivity pre miestnu komunitu.
Socializácia detí cez aktivity ako cestovanie dopravnými prostriedkami, návštevu kultúrnych a spoločenských aktivít.
Začiatok projektového zámeru je apríl 2019 a trvanie projektu bude do konca marca 2020.
Tento projekt sa uskutočňuje vďaka podpore Programu rozvoja rómskych komunít, ktorý realizuje Karpatská nadácia v partnerstve s Nadáciou Ekopolis

karpatska nadacia logo

ekopolis nadacia logo

 

Vzdelávací program pre rómske dievčatá zo sociálne znevýhodneného prostredia

April 2019

Cieľom je aby ani jedno dievča, ktoré bude zapojené do vzdelávacieho programu neotehotnelo počas vzdelávacieho procesu na základnej, alebo na strednej škole.


Cieľovú skupinu Rómske dievčatá vo veku od 13 – 17 rokov. V počte 15 dievčat.
Projekt je na podporu rozvoja životných zručností so zameraným na výber zdravého životného štýlu, špecificky na sexuálnu výchovu a plánované rodičovstvo. Pomôže dospievajúcim dievčatám ako nepreskočiť z detstva do dospelosti, na ktorú nie sú pripravené a preto sa nedokážu zodpovedne starať o deti, ktoré sa im narodia obyčajne pred osemnástym rokom.

Prínosom projektu bude aj medzigeneračný dialóg medzi matkami a dcérami ako aj starými mamami a vnučkami, čím sa získa priestor na prehodnocovanie pohľadu na úlohu a rolu matky v rôznych generáciách v rómskej kultúre.

Projekt dáva rómskym dievčatám možnosť orientovať sa v rodičovských roliach a úlohách, ktoré rodičovstvo prináša. Dotýka sa aj ekonomického zabezpečenia rodiny a to hospodárenie s peniazmi.

Jeho realizácia pôsobí na eliminovanie záškoláctva, zneužívanie návykových látok, predchádzanie prostitúcie, detskej delikvencie. Podporuje vzdelávanie a uplatnenie sa v spoločnosti.
Výsledkom projektu bude 15 individuálnych plánov rozvoja rómskych dievčat.

Realizované s finančnou podporou

Realizované s finančnou podporou mesta B. Bystrica

 

V rámci odovzdávania ocenenia "Biela vrana" bol O2 náš mediálny donor. Prečítajte si viacej o tom čo o nás napísali v článku "Vzdelanie a pozitívne príklady: Aj vďaka tomu sa môžu deti lepšie zaradiť do spoločnosti".

 

Projekt „Komunitná škôlka“ – vzdelávanie rodičovských zručností rodičov detí z marginalizovaného prostredia.

May 2018

Cieľom je príprava detí z marginalizovaného prostredia na vstup do prvého ročníka pomocou vzdelávania rodičov a detí pomocou vzdelávacích a výchovných aktivít pre deti predškolského veku, aktivity zamerané na rozvoj kognitívnych, jazykových, grafomotorických a sociálnych zručností detí. Projekt sa začal v polovici marca 2018 a potrvá do konca novembra 2018.

Projekt finančne podporila Nadácia ESET

Projekt finančne podporila Nadácia ESET

 

Komunitná škôlka sa rozvíja

September 2017

Projekt je pokračovaním predošlého projektu s cieľom dosiahnuť dlhodobú zmenu, ktorú sme začali.

Prvá cieľová skupina - deti zo sociálne znevýhodnenie prostredia v rómskych komunitách vo veku 4 až 6 rokov v počte 12 s cieľom vytvoriť pre nich bezpečné prostredie, ktoré bude reagovať na potreby detí.

Druhá cieľová skupina sú rodičia detí s rovnakým počtom, ktorí získajú prehľad o potrebách svojich detí a začnú ich napĺňať cez rozvoj ich zručností.

Ciele plánujeme naplniť cez vzdelávanie rodičov o potrebách detí a vzdelávanie detí prostredníctvom rodičov. Realizáciou projektu zabezpečíme deťom dobrí štart pre vzdelávanie detí v základných školách.

Projekt trvá od začiatku júla 2017 a jeho realizácia potrvá do konca marca 2018.

 

banner HD15 468x60

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom


Contact

NGO Nádej deťom
Horná strieborná 3, B. Bystrica, 974 01, Slovakia (Europe)


E-mail + aditional informations

Facebook