• OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom

Občianske združenie Nádej deťom pomáha meniť nefunkčné modely správania a ukazuje možnosti realizovania životného potenciálu ľudí z marginalizovanej rómskej komunity. Je to úloha ťažká, pretože dieťa aicky napodobňuje vzor správania vo svojej rodine a komunite, a preto naše podnety boli často u detí, tobôž u dospelých Rómov neprijaté.

Vytvoriť si v konkrétnej komunite dôveru trvalo roky, aby svoje životné nadstavenia rozšírili o možnosti rozvoja, ktoré život ponúka. Zbaviť sa obmedzení, ktoré prijali vo svoje izolácii na okraji mesta, nie je v našich silách celkom dosiahnuť. Na začiatku títo ľudia často potrebujú základnú materiálnu pomoc, aby sa mohli vzchopiť a obstarať svoje životné potreby sami. V čase, kedy spoločnosť bola v krízovom stave COVID, sme pridali na intenzite a vytvorili sme dňom 13.3.2020 kampaň, ktorá na základe terénneho zmapovania potrieb komunity obsahovala nasledovné balíčky:

Informačná kampaň obsahovala distribúciu už spracovaných materiálov aj v rómskom jazyku, vytvorenie brožúrky pre deti a zjednodušenie piktogramov. Nestačilo informačné materiály iba ľuďom rozdávať, ale hlavne s nimi komunikovať, či porozumeli.

Hygienické balíčky obsahovali 518 rúšok, ktoré ušili a darovali, 475 uterákov, 40 litrov dezinfekčného prostriedku, 560 mydiel. Zvláštnu pozornosť sme venovali  20 rodinám, ktorí nemali v obydliach zavedenú vodu, ktorým sme poskytli 20 bandasiek na vodu, 35 vedier, 27 lavórov, 200 ks toaletného papiera a podobné množstvo papierových utierok.

Potravinové balíčky pre dôchodcov,  osamelé matky s deťmi, vdovy, onkologicky chorých ľudí a invalidných dôchodcov: pre 61 rodín obsahovali múku, cukor, cestoviny konzervy, šošovicu, kávu, keksíky, ryžu a olej. Každý potravinový balíček bol v cene  priemerne 20 euro. Zároveň 60 chlebov a 4 banánové krabice plné pečiva a to každý týždeň až do dnešných dní.

Pomoc žiakom pomáhali sme koordinovať vzdelávanie pre žiakov, ktorí nedisponujú mobilným zariadením v počte 72 žiakov z piatich základných škôl, ktorí pokračujú v ďalšom ročníku a to aj vďaka tomu, že sme im nielen úlohy distribuovali, ale sme mnohých z nich aj doučovali.

Realizácia prebiehala v spolupráci s Centrom komunitného organizovania počas realizácie projektu s názvom Tabita, spolu so skautskými oddielmi č.59 a č.89, Komunitnou nadáciou zdravé mesto, CEPA Priatelia zeme, Úsmev ako dar a Bratskou Jednotou Baptistov.

Do tejto kampane sa zapojili tri kresťanské spoločenstvá a 111 občanov. Týmto prejavom solidarity sme preukázali veľký potenciál v budovaní občianskej spoločnosti v našom meste Banská Bystrica.

V týchto časom, kedy sme zmobilizovali všetky sily a zosieťovali podporné organizácie a tým pozitívne zasiahli do životov ľudí v ťažkom položení, sme sa sami dostali do existenčne náročnej situácie, kedy žiadame o podporu. Vzhľadom k obmedzeniam komunitnej terénnej práce, ktoré počas korona krízy vznikli, neboli nadáciami podporené projekty, ktorých grantový systém nám zabezpečoval chod komunitného centra – poplatky za energie a iné režijné náklady.
Preto sa obraciame na verejnosť so žiadosťou o finančné dary, ktorých zbierka nám pomôže preklenúť cez toto ťažké obdobie neistoty z likvidácie nášho zázemia v Komunitnom centre Nádej deťom. Ak máte vôľu prispieť a podporiť nás, urobte tak na číslo účtu: SK48 0900 0000 0003 0027 9226

Ďalšie kontaktné údaje: tel. kontakt 0907 859 066
S láskou a úctou vám ďakujeme.
Nádej deťom


Contact

NGO Nádej deťom
Horná strieborná 3, B. Bystrica, 974 01, Slovakia (Europe)


E-mail + aditional informations

Facebook