• OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom

Cieľom je aby ani jedno dievča, ktoré bude zapojené do vzdelávacieho programu neotehotnelo počas vzdelávacieho procesu na základnej, alebo na strednej škole.


Cieľovú skupinu Rómske dievčatá vo veku od 13 – 17 rokov. V počte 15 dievčat.
Projekt je na podporu rozvoja životných zručností so zameraným na výber zdravého životného štýlu, špecificky na sexuálnu výchovu a plánované rodičovstvo. Pomôže dospievajúcim dievčatám ako nepreskočiť z detstva do dospelosti, na ktorú nie sú pripravené a preto sa nedokážu zodpovedne starať o deti, ktoré sa im narodia obyčajne pred osemnástym rokom.

Prínosom projektu bude aj medzigeneračný dialóg medzi matkami a dcérami ako aj starými mamami a vnučkami, čím sa získa priestor na prehodnocovanie pohľadu na úlohu a rolu matky v rôznych generáciách v rómskej kultúre.

Projekt dáva rómskym dievčatám možnosť orientovať sa v rodičovských roliach a úlohách, ktoré rodičovstvo prináša. Dotýka sa aj ekonomického zabezpečenia rodiny a to hospodárenie s peniazmi.

Jeho realizácia pôsobí na eliminovanie záškoláctva, zneužívanie návykových látok, predchádzanie prostitúcie, detskej delikvencie. Podporuje vzdelávanie a uplatnenie sa v spoločnosti.
Výsledkom projektu bude 15 individuálnych plánov rozvoja rómskych dievčat.

Realizované s finančnou podporou

Realizované s finančnou podporou mesta B. Bystrica

 

V rámci odovzdávania ocenenia "Biela vrana" bol O2 náš mediálny donor. Prečítajte si viacej o tom čo o nás napísali v článku "Vzdelanie a pozitívne príklady: Aj vďaka tomu sa môžu deti lepšie zaradiť do spoločnosti".


Contact

NGO Nádej deťom
Horná strieborná 3, B. Bystrica, 974 01, Slovakia (Europe)


E-mail + aditional informations

Facebook