• OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom

Prehľad aktuálne realizovaných projektov OZ Nádej deťom okrem projektov z Hodiny deťom. Cieľ použitia dotácie tvorí popis príslušného projektu:

 

Komunitná škôlka sa rozvíja

september 2017

Projekt je pokračovaním predošlého projektu s cieľom dosiahnuť dlhodobú zmenu, ktorú sme začali.

Prvá cieľová skupina - deti zo sociálne znevýhodnenie prostredia v rómskych komunitách vo veku 4 až 6 rokov v počte 12 s cieľom vytvoriť pre nich bezpečné prostredie, ktoré bude reagovať na potreby detí.

Druhá cieľová skupina sú rodičia detí s rovnakým počtom, ktorí získajú prehľad o potrebách svojich detí a začnú ich napĺňať cez rozvoj ich zručností.

Ciele plánujeme naplniť cez vzdelávanie rodičov o potrebách detí a vzdelávanie detí prostredníctvom rodičov. Realizáciou projektu zabezpečíme deťom dobrí štart pre vzdelávanie detí v základných školách.

Projekt trvá od začiatku júla 2017 a jeho realizácia potrvá do konca marca 2018.

 

banner HD15 468x60

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom

---

Ako prázdniny prežiť bezpečne

september 2017

Projekt je zameraný na protidrogovú prevenciu s poukázaním na možnosti zmysluplného využívania voľného času pre deti z rómskych rodín cez výlety, návštevy kultúrnych podujatí v Banskej Bystrici a do okolia počas letných prázdnin.

Realizované s finančnou podporou emsta B. Bystrica

---

Mosty poznania

august 2017

Živé knižnice, ako metóda ponúknu čitateľom - deťom a mladým ľuďom príležitosť súkromne a osobne porozprávať s cudzím človekom - Rómom, alebo Rómkou v štruktúrovanom, chránenom priestore.

Deti sa dozvedia od Živej knihy jej životný príbeh, ktorý má súvis s ich rómskou identitou, kultúrou a tradíciami Rómov na Slovensku. Je to informácia z "prvej ruky", ktorú by sa bežne nedozvedeli.

Výsledkom projektu bude to, že čitateľ Živej knižnice bude mať jedinečnú príležitosť  získať na niekoho, alebo niečo, na čo už má vytvorený nejaký názor možnosť prehodnotiť svoj postoj na základe autentickej konfrontácie. Pomôžu deťom a mladým ľuďom cez osobnú skúsenosť, ktorá pramení z nepoznania, prehodnotiť svoje názory a postoje voči Rómom. Projektom s regionálnou pôsobnosťou v Banskej Bystrici a Banskej Štiavnici vytvoríme prirodzene priestor vo vybraných vzdelávacích inštitúciách na diskusiu. Projekt trvá od júna do konca decembra 2017.

 

urad vlady sr 2188 sm 

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program Kultúra národnostných menšín 2017

---

Rómske rozprávačky príbehov „Phure daja“

august 2017

Hlavným cieľom projektu je podpora vzájomného porozumenia a zbližovania rómskych komunít spolu s majoritou prostredníctvom rozprávania životných príbehov, ktoré súvisia s kultúrnou identitou spojenou so zvykmi, tradíciami a hodnotami Rómov. Cez čiastkové ciele, ako je vzdelávanie 12 žien z rómskej komunity v komunikácii, prezentácii svojho príbehu a príprave svojho posteru, nasleduje vzdelávanie 10 dobrovoľníkov pre pomoc pri organizovaní jednotlivých stretnutí.

Cieľovú skupinu budú tvoriť predovšetkým žiaci základných, špeciálnych a stredných škôl, cirkevných inštitúcií a komunitných centier, ktoré deti z našej cieľovej skupiny navštevujú hlavne v Banskej Bystrici.

Počas realizácie projektu je vytvoriť bezpečný priestor na vzájomné zdieľanie svojich zážitkov a skúseností, vytvorenia konštruktívneho dialógu a tým umožniť, aby sa účastníci stretnutia spoznali a porozumeli si, hoci ich životné príbehy sú odlišné.

Záverom projektu bude pripravená výstava posterov jednotlivých rómskych žien, ktoré sa zúčastnili cez rozprávanie svojho príbehu. Trvanie projektu je od júna 2017 do konca decembra 2017.

 

2017 mksr logotyp sk f sm

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

 

---

Ako povedať nie kriminalite

máj 2017

Projekt s regionálnou pôsobnosťou sa zameriava cez sociálnu prevenciu na prevenciu kriminality v rizikových skupinách – najmä detí a mládeže vo veku od 10 do 16 rokov zo sociálne vylúčených komunít v počte 80, ktoré navštevujú Komunitné centrum Nádej deťom v Banskej Bystrici a Komunitné centrum pri BJB, cirkevnom zbore v Ružomberku.

Počas realizácie projektu sa cieľová skupina naučí rozoznávať, čo je problém a ako ho riešiť zdravším spôsobom reakcií na ľudí a situácie. Za veľmi dôležité považujeme poskytnúť im praktické nástroje na riešenie problémov, aby sa znížilo riziko napodobňovania sociálno patologických javov v rodine.

Dôraz teda projekt kladie na to, aby sa deti a mládež z cieľovej skupiny dokázali správne rozhodnúť a vedieť povedať nie. Vo vzdelávacom procese nadobudnú vedomosti o škodlivosti rôznych návykových látok, kriminálnych činov, ktoré často súvisia s nimi.

Cez rôzne modelové situácie, súvisiace s témou získajú zručnosti ako povedať nie. Začiatok realizácie aktivít projektu je od 1. júna 2017 do 30. decembra 2017.

 

logo MV SR"Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality"

 

---

Babinec

január 2017

Projekt má za cieľ pomôcť 15 dievčatám, ktoré vyrastajú v rómskych komunitách v sociálnej a teritoriálnej izolácii, bezpečne prejsť obdobím dospievania.

Aktivity budeme realizovať na podporu ich sebahodnoty a sebaúcty. Model našej práce je podporovať jedinečnosť, spolupatričnosť, vzory a modely, moc a rozhodovanie.

Realizáciou projektu zvýšime sebahodnotu a sebaúctu dievčat, rovnako práva na sebarealizáciu i vzdelávanie a tiež zmysel zaoberať sa svojimi snami a túžbami.

Začiatok aktivít je od januára 2017 a potrvajú do konca augusta 2017.

 

„Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí“


 


Kontakty

OZ Nádej deťom
Horná strieborná 3, B. Bystrica,
97401


E-mail + ďaľšie informácie

Facebook