Občianske združenie Nádej deťom všetkým, ktorí pomáhali v čase, kedy spoločnosť bola v krízovom stave COVID.

Dňom 13.3.2020 sme začali realizovať kampaň, ktorá na základe terénneho zmapovania potrieb komunity obsahovala nasledovné balíčky:

Informačná kampaň obsahovala distribúciu už spracovaných materiálov aj v rómskom jazyku, vytvorenie brožúrky pre deti a zjednodušenie piktogramov. Nestačilo informačné materiály iba ľuďom rozdávať, ale hlavne s nimi komunikovať, či porozumeli.

Hygienické balíčky obsahovali 518 rúšok, ktoré ušili a darovali, 475 uterákov, 40 litrov dezinfekčného prostriedku, 560 mydiel. Zvláštnu pozornosť sme venovali  20 rodinám, ktorí nemali v obydliach zavedenú vodu, ktorým sme poskytli 20 bandasiek na vodu, 35 vedier, 27 lavórov, 200 ks toaletného papiera a podobné množstvo papierových utierok.

Potravinové balíčky pre dôchodcov,  osamelé matky s deťmi, vdovy, onkologicky chorých ľudí a invalidných dôchodcov: pre 61 rodín obsahovali múku, cukor, cestoviny konzervy, šošovicu, kávu, keksíky, ryžu a olej. Každý potravinový balíček bol v cene  priemerne 20 euro. Zároveň 60 chlebov a 4 banánové krabice plné pečiva a to každý týždeň až do dnešných dní.

Pomoc žiakom pomáhali sme koordinovať vzdelávanie pre žiakov, ktorí nedisponujú mobilným zariadením v počte 72 žiakov z piatich základných škôl, ktorí pokračujú v ďalšom ročníku a to aj vďaka tomu, že sme im nielen úlohy distribuovali, ale sme mnohých z nich aj doučovali.
Realizácia prebiehala v spolupráci s Centrom komunitného organizovania počas realizácie projektu s názvom Tabita, spolu so skautskými oddielmi č.59 a č.89, Komunitnou nadáciou zdravé mesto, CEPA Priatelia zeme, Úsmev ako dar a Bratskou Jednotou Baptistov.
Do tejto kampane sa zapojili tri kresťanské spoločenstvá a 111 občanov. Týmto prejavom solidarity sme preukázali veľký potenciál v budovaní občianskej spoločnosti v našom meste Banská Bystrica.
V týchto časom, kedy sme zmobilizovali všetky sily a zosieťovali podporné organizácie a tým pozitívne zasiahli do životov ľudí v ťažkom položení, sme sa sami dostali do existenčne náročnej situácie, kedy žiadame o podporu. Vzhľadom k obmedzeniam komunitnej terénnej práce, ktoré počas tejto krízy vznikli, neboli nadáciami podporené projekty, ktorých grantový systém nám zabezpečoval chod komunitného centra – poplatky za energie a iné režijné náklady. Veľmi pekne ďakujeme, že Váš prejav solidarity nám pomohol prekonať toto obdobie Covidu.

Tím Nádej deťom