• OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom

Milí priatelia,

poslaním občianskeho združenia Nádej deťom je pomáhať marginalizovaným rodinám pri rovnomernom rozvoji osobnosti ich detí, a to tak v telesnej a duševnej, ako aj v duchovnej oblasti.

Našou cieľovou skupinou sú deti, mládež a ich rodiny v Banskej Bystrici a okolí, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením. Týmto jednotlivcom alebo skupine osôb poskytujeme odborné činnosti, iné činnosti a aktivity.

Sociálnu službu poskytujeme ambulantnou a terénnou formou prostredníctvom terénneho programu.

Pri našej práci sa riadime rómskym príslovím:

Te Romes cides zoraha kijo lačipen o Rom napaťal, kaj hi oda lačipe.

Ak sa vnucuje Rómovi dobro nevhodným spôsobom, Róm neverí, že je to dobro.

Deti a mládež vyrastajú v nízkopodnetnom prostredí, ktoré im neposkytuje takmer žiadne možnosti pre rozvoj ich osobnosti. Prostredie, v ktorom žijú, ako aj vplyvy, ktorým sú vo svojich rodinách vystavované, podmieňujú tiež ich citové otupovanie, nemajú takmer žiadne očakávania a pozitívne predstavy o svojej budúcnosti. A práve tu vidíme výzvu pre združenie Nádej deťom.

Hoci deti nemohli rozhodnúť o tom komu, kde a kedy sa narodili, ale môžu rozhodnúť o tom, kým budú.

Nádej deťom vo svojich projektoch dáva priestor deťom a mladým rómskym ľuďom zapojiť sa do procesu rozhodovania o svojom živote a živote komunity, v ktorej žijú.

Naše motto je:
Vieme o nich, máme ich radi a záleží nám na nich.


Partnerstvo s PF UMB

cmsPhotoGalleryImage

Kontakty

OZ Nádej deťom
Horná strieborná 3, B. Bystrica,
97401


E-mail + ďaľšie informácie

Facebook