• OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom

Zameriava sa na prevenciu v rizikových skupinách – najmä detí a mládeže zo sociálne vylúčených komunít. Za veľmi dôležité považujeme poskytnúť im praktické nástroje na riešenie problémov, aby sa znížilo riziko napodobovania sociálno - patologických javov v rodine. Dôraz projekt kladie na to, aby sa dokázali správne rozhodnúť a vedieť povedať nie škodlivému životnému štýlu. Vo vzdelávacom procese nadobudnú vedomosti o škodlivosti návykových látok. Cez rôzne modelové situácie, súvisiace s témou získajú zručnosti ako povedať nie.

Účelom aktivity je ako sa v živote dajú získať vzrušujúce zážitky, ktoré podporujú zdravý životný štýl a sú dokonca aj veľ mi zábavné. Bez použitia návykových látok. Podkladom vzdelávania je kniha s názvom: „Nenič svoje múdre telo - Namusar peskro godžaver tešto“ od C. Raynerovej. Cieľovou skupinou sú deti z dvoch rómskych komunít Cementárenská cesta, Na Hrbe. V ich komunitách sa vyskytujú sociálno-patologické javy. Hlavne sa tam vyskytuje: alkohol, cigarety, chemické látky a pod.

Vzdelávacie aktivity sme začali realizovať už počas letných prázdnin a časť na prelome mesiaca september 2018, pokračujeme v mesiaci október až do konca novembra 2018 cez workshopy v uvedených lokalitách. Workshopy realizujú lektori, ktorí majú pozitívny vzťah s Rómami, pretože hlavná časť aktivít je v mieste bydliska rómskych detí.

Deti a mladí ľudia z komunity sú zároveň pozývaní do komunitného centra Nádej deťom. Cieľom je získať 20 nových detí.

V komunitnom centre budú môcť zmysluplne tráviť voľný čas spolu so svojimi rovesníkmi a tak môžu zmeniť svoj životný štýl.

Aktivity v projekte sú realizované s finančnou podporou BBSK

bbsk logo


Kontakty

OZ Nádej deťom
Horná strieborná 3, B. Bystrica,
97401


E-mail + ďaľšie informácie

Facebook