• OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom

Občianske združenie Nádej deťom na jar 2014 otvorilo nízkoprahové komunitné centrum na sídlisku Sásová a začiatkom roka 2015 sme podali na Implementačnú agentúru pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (IAZaSI) žiadosť o zapojenie sa do Národného projektu Komunitné centrá. Na základe tejto úspešnej žiadosti začalo od 1. marca 2015 ako Prevádzkovateľ KC Nádej deťom o.z., vykonávať odborné činnosti, iné činnosti a aktivít KC v rámci Národného projektu Komunitné centrá. Projekt sa realizoval do 31. októbra 2015.

Koncom septembra 2015 sme predložili žiadosť o zápis do Registra poskytovateľov sociálnych služieb Banskobystrického kraja ako poskytovateľa sociálnych služieb v komunitnom centre. Na základe uvedeného v zmysle § 24d zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách bolo dňa 27. novembra 2015 pod číslom 322.1 zapísané Komunitné centrum Nádej deťom do Registra poskytovateľov sociálnych služieb Banskobystrického kraja ako poskytovateľa sociálnych služieb. Sociálne služby poskytujeme ambulantnou formou v Komunitnom centre Nádej deťom na Tatranskej a terénnou formou na území mesta Banská Bystrica.

 

Aktuálne projekty


Kontakty

OZ Nádej deťom
Horná strieborná 3, B. Bystrica,
97401


E-mail + ďaľšie informácie

Facebook